Article 10221

Title of the article

A rotary centrifugal machining of replaceable multi-faceted cutting tool inserts 

Authors

Aleksandr V. Lipov, Candidate of engineering sciences, associate professor, associate professor of the sub-department of technologies and equipment for mechanical engineering, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), E-mail: morsha58@yandex.ru
Nikolay N. Nyrkov, Candidate of engineering sciences, engineer of the sub-department of computer design of technological equipment, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), E-mail: nikolai.nyrkov@gmail.com
Vitaliy A. Lipov, Master’s degree student, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), E-mail: s310.hwm@yandex.ru 

Index UDK

621.923.4 

DOI

10.21685/2072-3059-2021-2-10 

Abstract

Background. The object of the research is replaceable multi-faceted carbide tool inserts with rounded cutting edges to increase their strength. The subject of the research is the operation of centrifugal-rotary processing for rounding the cutting edges of the plates and improving the quality of their working surfaces. The purpose of the research is to increase the productivity of the process and determine the rational modes without chips and chipping on the cutting edges of the plates. Materials and methods. The study of the processing was carried out using mathematical planning of experiments and statistical processing of the results using two-level fractional designs with a logarithmic transformation of the output parameters. Results. Empirical dependences of the influence on the radius of rounding of the cutting edges of the plates and the roughness of their working surfaces of the working chamber diameter of a centrifugal rotary machine, the rotor speed, the angle of sharpening of the cutting wedge of the plates, the duration of processing, the cutting ability of the abrasive filler and the applied process fluid are obtained. Conclusions. The research carried out made it possible to increase the productivity of the rounding process of cutting edges and the quality of the working surfaces of replaceable multi-faceted plates by using centrifugal-rotary machining. Rational processing modes have been determined, which exclude the appearance of defects in the form of chips and chipping of the cutting edges of the plates. 

Key words

replaceable multifaceted inserts, rounding of cutting edges, centrifugal rotary machining, centrifugal rotary machine, rounding radius, roughness of working surfaces, rational processing modes 

Download PDF
References

1. Kozhevnikov D.V., Kirsanov S.V. Rezanie materialov: uchebnik dlya vuzov. 2-e izd = Cutting materials:: textbook, the 2nd edition. Moscow: Mashinostroenie, 2012:304. 2. Artamonov E.V. Povyshenie rabotosposobnosti sbornykh rezhushchikh instrumentov na osnove issledovaniya napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya i prochnosti smennykh tverdosplavnykh plastin: avtoref. dis. d-ra tekhn. nauk = Improving the performance of prefabricated cutting tools based on the study of the stress-strain state and strength of replaceable carbide inserts: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the doctor of engineering sciences. Tomsk, 2003:34.
3. Khaet G.L., Gakh V.L., Gromakov K.G. [et al.]. Sbornyy tverdosplavnoy instrument = Assembled carbide tool. Moscow: Mashinostroenie, 1989:256.
4. Yashcheritsyn P.I., Fel'dshteyn E.E., Kornievich M.A. Teoriya rezaniya: uchebnik. 2-e izd. = Cutting theory: textbook, the 2nd edition. Minsk: Novoe znanie, 2006:512.
5. Lipov A.V., Nyrkov N.N. Rotary centrifugal machining of replaceable multi-faceted cutting tool inserts. Problemy issledovaniya i proektirovaniya mashin. Novye khimicheskie tekhnologii, zashchitnye i spetsial'nye pokrytiya: proizvodstvo i primenenie: sb. st. po materialam XII Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. = Research and design issues of machines. New chemical technologies, protective and special coatings: production and application: proceedings of the 12th International scientific and engineering conference. Penza: Privolzhskiy Dom znaniy, 2019:6–11.
6. Nyrkov N.N. Sovershenstvovanie tekhnologii ob"emnoy finishnoy obrabotki neperetachivaemogo tverdosplavnogo instrumenta: dis. kand. tekhn. nauk = Improvement of the technology of "removable finishing of non-regrind carbide tools: dissertation to apply for the degree of the candidate of engineering sciences. Penza, 1999:176.
7. Trilisskiy V.O. Povyshenie effektivnosti otdelochno-zachistnykh operatsiy putem sozdaniya teorii, oborudovaniya i tekhnologii ob"emnoy tsentrobezhno-rotatsionnoy obrabotki detaley: dis. d-ra tekhn. nauk = Improving the efficiency of finishing and protective operations by creating a theory, equipment and technology for volumetric centrifugal-rotary processing of parts: dissertation to apply for the degree of the doctor of engineering sciences. 1992:259.
8. Lipov A.V., Pavlovskiy P.G., Leonov A.A. Finishing and deburring of carbide cutting tools. Tekhnika i tekhnologiya sovremennogo proizvodstva: sb. st. Vseros. nauch.-prakt. konf. = Technique and technology of modern production: proceedings of the All-Russian scientific and practical conference. Penza: Privolzhskiy Dom znaniy, 2019:108–112.
9. Lipov A.V., Pavlovskiy P.G., Lipov V.A. Features of centrifugal-rotary machining of replaceable multifaceted cutting tool inserts. Innovatsii tekhnicheskikh resheniy v mashinostroenii i transporte: sb. st. VI Vseross. nauch.-tekhn. konf. dlya molodykh uchenykh i studentov s mezhdunar. uchastiem (Penza, 19–20 marta 2020) = Innovation of technical solutions in mechanical engineering and transport: proceedings of the 5th All-Russian scientific and engineering conference for young scientists and students with international participation. Penza: RIO PGAU, 2020:100–102.
10. Lipov A.V., Pavlovskiy P.G., Lipov V.A. Research of centrifugal-rotary machining of end carbide cutting tool. Vestnik Penzenskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Penza State University. 2020;4:89‒94.
11. Katsev P.G. Statisticheskie metody issledovaniya rezhushchego instrumenta = Statistical research methods for cutting tools. Moscow: Mashinostroenie, 1974:231.
12. Grachev Yu.P., Plaksin Yu.M. Matematicheskie metody planirovaniya eksperimentov: ucheb. posobie = Mathematical methods for planning experiments: textbook. Moscow: DeLiPrint, 2005:296.

 

Дата создания: 20.09.2021 11:49
Дата обновления: 20.09.2021 13:50